master data management

I2OC-22 Icon International Occupational Classification®

En ny internasjonal standard som klassifiserer yrkestitler etter funksjon og rolle. Metodikken strukturerer enkelt millioner av poster og skaper sammenligningsgrunnlag på tvers av språk,  landegrenser og infrastruktur. I2OC-22® forenkler hverdagen og skaper bedre datagrunnlag for CRM, DMP, epostsystemer, medlemsorganisasjoner, HR, internasjonale bedrifter, lønnssystemer, bedriftsdatabaser og alle andre med ustrukturerte titler

Icon Business Solutions har brukt sin ekspertise innen master data management til å utvikle en moderne, internasjonal og intuitiv metode for selektering av yrkestitler. Den er basert på kombinasjonen funksjon og rolle, og kan oppsummeres slik:

 • Funksjon sier noe om hvilken avdeling du er i, eller hva du jobber du med.
 • Rolle er hva du jobber som eller hvilken hierarkisk posisjon du har i organisasjonen.

For eksempel: I tittelen «marketing manager», beskriver «marketing» funksjonen mens «manager» er rollen denne personen har.

Metodikken, som vi har varemerket Icon International Occupational Classification (I2OC-22®),  gir deg en enkel og oversiktlig måte for å velge kontakter med ønsket stilling. Under ser du en skjematisk fremstilling av metodikken.

Til venstre ser du organisasjonskartet hvor hver boks representer en funksjon. Til høyre ser du organisasjonspyramiden, som illustrerer hvor personens rolle befinner seg. I midten ser du yrkestitler med koblinger på rolle og funksjon.

For markedsførere gjør strukturen det enkelt å bygge spissede segmenter, og som alle markedsførere vet: Segmentbasert kommunikasjon gir større respons enn om samme budskap sendes til en mer diffus målgruppe.

I2OC-22® er egnet for systemadministratører på CRM- og epostsystemer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, foreninger med medlemmer i arbeidslivet, HR-systemer, internasjonale bedrifter, bedrifts- og kundedatabaser, markedsovervåkere, regnskapssystemer og forskningsinstitusjoner.

Her er en utdypning hvorfor vi på Icon Business Solutions har utviklet I2OC-22®, og hvorfor vi mener at metodikken er suveren for å strukturere yrkestitler.

Yrkesklassifisering 1958 - 2021

I offentlige firmaregistre er det vanlig å benytte NACE, SIC eller NAICS for klassifisering på bransjer. Dette er gjengse standarder over hele verden og gjenkjennelig for alle som jobber med bedriftsdatabaser. Så viktig er dette systemet at de fleste bedrifter nok mener det er vanskelig å klare seg uten næringskoder.

Under vises et eksempel hentet fra Sverige:

Det finnes et tilsvarende, men noe mindre kjent system for titler: ISCO-08, International Standard Classification of Occupations.

ISCO-08 brukes av nasjonale statistikkbyråer over hele verden, og er fleksibelt nok til at det lister lokale yrker som «kangaroo farmer» i Australia og «lakseoppdretter» i Norge.

Her er nasjonale varianter fra USA (Bureau of Labor Statistics), Norge (Statistisk sentralbyrå) og Sverige (Statistikmyndigheten).

Grafen viser typisk bruk av ISCO i statistikkøyemed:

Utdatert arkitektur

Imidlertid er arkitekturen bak dette systemet utviklet for mange år siden, og med basis i å hente koder via manuelle oppslag i en trykket katalog.

Her er et sitat fra International Labour Organizations hjemmeside, som beskriver ISCO-08:

«ISCO-08 was adopted through a resolution of a Tripartite Meeting of Experts on Labour Statistics held in December 2007. This resolution was subsequently endorsed by the Governing Body of the ILO in March 2008.»

Mange vil nok her konkludere med at 2007-2008 ikke er lenge siden, og at ISCO-08 dermed er like relevant i dag. Da er det verdt å minne om at iPhone ble lansert i 2007 og at utbredelsen av datamaskiner på den tiden var betydelig mindre enn i dag. Det er også viktig å presisere at den analoge tilnærmingen til dette systemet gjenspeiles i at ISCO-08 er bygd på de tidligere versjonene, dvs. ISCO-88, ISCO-68 og ISCO-58.

Konklusjon: Det er liten tvil om at det over 60 år gamle ISCO-systemet bærer preg av å ha vært konstruert som en papirbasert katalog for manuelle oppslag.

Umulig å sette opp presise algoritmer

Det største problemet med ISCO-systemet er at systemet blander flere dimensjoner inn i tabellen på kryss og tvers. En tittel kan ha multiple oppføringer basert på type funksjon, type bransje, verktøy og materialer benyttet i produksjon av ulike varer, størrelse på bedriften, tittelnivå og personens utdannelse, kunnskapsnivå eller fagområde. I tillegg til alt dette, er det tatt høyde for at man i ulike land arbeider under større eller mindre oppsyn av ledere. Det er også problematisk at man har til dels avvikende koding av samme stilling fra land til land.

Alle disse dimensjonene gjør det svært krevende – ja nærmest umulig – å sette opp presise algoritmer eller effektive manuelle prosedyrer for klassifisering av et stort volum titler. I tillegg er det umulig å kjøre gode sammenlikninger over landegrensene.

Et godt eksempel på en tittel med multiple oppføringer per land og manglende direkte, internasjonal kobling, er "Daglig leder". På norsk finnes det koder for 27 varianter samt to koder for "Administrerende direktør", som rollemessig er samme yrke. I Sverige er det 29 koder for "Verkställande direktör". I USA er oversettelsen "Chief Executive Officer" og i UK er den "Managing Director". Begge disse har også ulike varianter i de nasjonale systemene.

Dette er bare toppen av isfjellet. Den samme ISCO-08 standarden har f.eks. 29 900 titler i UK mot 8 900 i Sverige. I UK finner man tittelen "YouTuber", men ikke i de andre nevnte lands tabeller.

ISCO-08 er basert på yrkesfunksjon og ikke hva bedriften bruker som tittel. Man støter ofte på tolkningsvansker når en tittel som "performance marketing lead" skal plasseres i en rigid kodestruktur. Eller som når vår egen databasemedarbeider skal meldes inn til A-ordningen. Hun er nå markedsassistent i Skatteetatens register. Årsaken er at hennes tittel ikke finnes i STYRK 98, den norske versjonen av ISCO-08.

Oppsummert fungerer ISCO-08 dårlig som struktureringsmetode fordi:

 1. Det mangler internasjonal synkronisering
 2. Det brukes for mange dimensjoner
 3. Systemet er basert på yrkedefinisjoner og ikke titlene man selv bruker

Det er dette som er grunnlaget for at Icon Business Solutions satte i gang arbeidet med å lage et moderne system for yrkesklassifisering.

I2OC-22®: Et moderne system for yrkesklassifisering

Øvelsen ved å legge på dimensjonene i ISCO-08 er også i mange tilfeller unødvendig, utover å skape kompleksitet. Dette gjelder for eksempel firmographics som antall ansatte, bransje og omsetning. Disse dataene er tilgjengelige på firmanivå og kan hentes ut via ordinære spørringer.

En ytterligere konsekvens av dagens yrkesklassifisering er at varianter som språkversjoner, feilstavelser, nynorsk, synonymer og multititler må håndteres manuelt eller en gjennom en mengde spørringer med innebygget stavekontroll og oversettelsesfunksjonalitet.

Hvis man bruker oversettelsesalgoritmer må disse kontrolleres manuelt. Et eksempel er "Verkställande direktör", som av Google oversettes til "Painlodging director".

Det er overraskende mange varianter av hvordan kontaktene skriver sine egne titler. Det skrives inn titler på ulike språk, ofte med feilstavelser, det brukers synonymer og flere titler kobles sammen. Våre undersøkelser viser at hver fjerde tittel på LinkedIn er stavet unikt, og tabellen underviser et lite utvalg for ordet «Controller»:

Tabellen over viser resultatet etter at titlene har blitt behandlet med I2OC. I råtekst kan det se slik ut for markedssjefer:

 • Marketing manager
 • Markedsjef
 • Markedssjef
 • Marked sjef
 • Head of marketing
 • Marknadschef
 • Leder for markedsavdelingen
 • Markedsføringsansvarlig
 • Retail marketing lead
 • Leiar sal og marknad

En fysisk person vet at i prinsippet er alle disse titlene den samme. Langt verre er det for maskiner, men det problemet løser I2OC-22®. Per januar 2022 har vi fått 2,4 millioner tittelstrenger fra LinkedIn ned på kombinasjoner av 1200 funksjoner og 450 roller. Engelsk språk brukes som master, og deretter kobles alle synonymer, oversettelser og feilstavelser til dette.

For personer som driver med salg er det avgjørende å matche produktet med kundens behov. Behov leses enklest ut fra arbeidstakerens funksjon og/eller tittel. Hvis man skal selge til markedsavdelingen, leter man som regel etter titler som inneholder ordet «Markedsføring».

Hvis man skal selge til ansvarlig for avdelingen, jakter man ledertitler som «Sjef», «Leder», etc. Her gjøres det en antagelse om at lederen innad i avdelingen har en annen rolle enn f.eks. en koordinator. Det trengs altså et system for tittelnivå, som er basert på arbeidsoppgaver definert ut ifra rolle og/eller funksjon.

Intelligent håndtering av ordet «controller»

I tabellen over er stillingen «Controller» valgt. Dette er en stilling i staben eller økonomiavdelingen, og controlleren er da en potensiell kjøper av for eksempel et BI-system. Problemet med å søke i et ustrukturert system etter alle dem som har tilknytning til ordet controller (inkludert hvor du også tar høyde for feilstavelser), kan medføre at listen også tar med alle som er «Air traffic controller». Dvs. en person som sitter i et flytårn og som har ingenting med økonomifunksjonen å gjøre. Det er med andre ord bortkastet å ringe dem, og hvis de mottar en epost fra deg vil det også gå utover din deliverability.

Løsningen er å ha klassifisert samtlige yrker i et system slik at man kan ekskludere ordet «Air traffic» i spørringen. Det gir deg en spisset prospekteringsliste, hvor 100 prosent av kontaktene er i målgruppen.

Mangelfull inkludering gir lavere salg

Eksempelet med «Air traffic controller» illustrerer hvordan et system må kunne ekskludere enkelte kontakter. Like viktig er det å kunne inkludere alle potensielle prospects på listen. Hvis systemet ikke kobler synonymer, feilstavelser og språkversjoner av samme tittel, er det uunngåelig at ikke listen vil inneholde færre kontakter enn markedspotensialet. Her kan et selskap gå glipp av mye salg.

Et eksempel: Når du bare 80 prosent av kontaktene i databasen din med markedsføring, tilsvarer det potensielt 20 prosent lavere salg. Evner du derimot å finne de siste kontaktene, betyr dette 20/80, dvs. 25 prosent større salgspotensial.

Her vil en database strukturert med I2OC-22® kommer til sin rett.

Listebygging med I2OC-22®

La oss si at du skal nå ledere innenfor «innkjøp». Du velger da:

Job level:
Middle management

Vi har her gjort det enkelt ved å samle beslektede roller på hierarkisk nivå; job level. Med dette valget får du med leader, manager, head of, vice president samt feilstavelser og forkortelser som f.eks, manger og VP. I tillegg får du med tilsvarende titler, synonymer og feilstavelser på lokalt språk. (Eksempler på dette kan du se i illustrasjonen for «controller», vist over.)

For funksjon velger du:

Function:
Supply chain
Purchasing
Procurement

Også her får du med alle varianter av synonymer, feilstavelser, forkortelser på engelsk og lokalt språk.

Hvis du vil ha full kontroll, åpner strukturen for at du kan filtrere på enkeltroller. Hvis du ønsker mer oversikt, kan du velge fra grupperinger av funksjoner eller titler.

Oppsummert: Solid struktur sørger for at alle i målgruppen inkluderes i listen din, og du gis da et 100 prosent salgspotensial.

I2OC-22®: Et dynamisk system

Oppsummert er I2OC-22®:

 • Internasjonalt: Samler alle språk under engelsk masternivå
 • Enkelt: Alle yrker kan beskrives med funksjon + rolle
 • Konsist: Alle beslektede synonymer, feilstavelser og forkortelser er lagt på riktig rolle eller funksjon. Beslektede roller samles på hierarkisk nivå.
 • Dynamisk: Kontaktenes egne titler inngår i systemet

For å holde systemet oppdatert til enhver tid, samler vi titler fra ordre- og fakturasystemer, LinkedIn, Kontakt oss-sider, offisielle sider for oversettelse av offentlige titler, medieomtaler, pressemeldinger, CDP-, CRM- og postsystemer fra så mange kilder som mulig.

For hver tittel som går igjennom klassifiseringen stilles det to hovedspørsmål:

 1. Hvilken avdeling er du i, eller hva jobber du med? Svaret på dette er funksjonen
 2. Hva jobber du som, eller hvilken hierarkisk posisjon har du i organisasjonen? Dette er rollen

Vi starter klassifiseringen med avanserte algoritmer. Resultatet av dette samt alle uklassifiserte titler blir deretter sjekket manuelt. For den manuelle biten har vi medarbeidere som både kjenner innholdet i egen database og de eksterne kildene som må konsulteres når man er usikker.

Slik sørger vi for å holde systemet levende og relevant. Noen vil nok kalle oss nerder, men orden i dette universet er fundamentalt for at dine data kan struktureres slik du ønsker.

Målgruppen for I2OC-22®

I2OC-22® er egnet for alle som har store mengder stillingsdata:

 • Systemadministratører på CRM- og epostsystemer: Bedre oversikt for kundene og flere kvalifiserte kontakter i spørringene
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner: Bedre oversikt på lønnsutvikling og turnover
 • Foreninger med medlemmer i arbeidslivet: Utvikling i ulike yrkesgrupper
 • HR-systemer: Bedre oversikt over stillingskategorier og lønnsutvikling
 • Store, internasjonale bedrifter: Internasjonal dynamikk i lønninger og stillingskategorier
 • Næringslivs- og kundedatabaser: Strukturering av friform titler og bedre segmentering
 • Markedsovervåkere: Utvikling i turnover og stillingskategorierm per bedrift
 • Lønns- og regnskapssystemer: Strukturering av friform titler og hjelp med A-meldingen
 • Forskningsinstitusjoner: Tilgang til rådata som ikke er manipulert ved registering. Bedre lønnstatistikk.

Klassifiseringssystemet er tilgjengelig via API. Det finnes utdypende dokumentasjon og en demonstrator som kan lage spørringer på live data. I bakkant har man en brukervennlig administrasjonsmodul for manuell verifisering av data.

Du er velkommen til å ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg til strukturerte stillingsdata.

Produkteier for I2OC-22® er Jonas Hjalland, som kan nås på epost jonas@iconbusiness.solutions eller telefon 988 19 468.